Български Червен Кръст – Център за интеграция на бежанци

– консултации за права, ред и изисквание за включване в образователната система
– допълнителна учебни занимания за децата записани в училище