Държавна агенция за закрила на детето – отдел „Мониторинг и контрол – южен “ Пловдив