Министерство на образованието и науката

-осигурява достъп до предучилищно образование
-осигурява достъп до задължително предучилищно образование
-осигурява достъп до училищното образование
-осигурява достъп до висшето образование