За системата

Българският съвет за бежанци и мигранти разработи Мапинг системата на дейностите за интеграция на бежанците за поощряване създаването на подкрепяща среда по проект „Застъпничество за интеграция на бежанците в България“, финансиран от Върховния комисариат на ООН за бежанците с допълнителна финансова подкрепа от Европейския съюз.

Мапинг системата е логическо допълнение към платформата www.refugee-integration.bg и е насочена към общините и всички други заинтересовани страни в процеса на интеграция на лицата с предоставен бежански или хуманитарен статут.

Българският съвет за бежанци и мигранти чрез Мапинг системата предоставя детайлна информация относно съществуващи дейности, проекти и програми за интеграция на лица с предоставена международна закрила, както и информация за достъпа им до права на територията на България. Информацията е предоставена от институциите и НПО, които осъществяват интеграциони дейности или е събрана от публично достъпни източници.

Българският съвет за бежанци и мигранти поддържа този информационен ресурс за повишаване на професионалния и публичен достъп до информация за интеграция на лицата, получили международна закрила в България. Системата предоставя информация за възможности за интеграция на територията на цялата страна.

Информацията, предоставена от Мапинг системата  се разпространява единствено с информативна цел. Българският съвет за бежанци и мигранти цели да поддържа информацията навременна и точна, но не носи и не поема отговорност по отношение на всеобхватност, точност и актуалност.

Информацията, предоставяна от системата е адаптирана и систематизирана  съгласно индикаторите за интеграция, прилагани  в рамките  на европейски проект „Национален механизъм за оценка на интеграцията: Измерване и подобряване на интеграцията на лицата, получили международна закрила“, по който Български съвет за бежанци и мигранти и Сдружение Мулти култи колектив са национални партньори.

Мапинг системата  е иновативен информационен ресурс за създаване и поддържане на подкрепяща среда за интеграция на бежанците в България.

 

Обратна връзка