Български Червен Кръст – Информационен цънтър за интеграция на бежанци

– съдействие за регистрация при личен лекар
консултации за права и достъп до услуги
– лекарства
– участие в изпълнението на Програмата на МЗ за превенция на туберкуозата за целевата група на бежанците