Каритас София, Център за социална рехабилитация и интеграция на бежанци „Св.Анна“

– жилищно настаняване на уязвими лица за период от 6 месеца при включване в интеграционна програма