Министерство на образованието и науката

осигуряване на допълнително обучение по български език като чужд в училище и съответно в детски градини