ОД на МВР – Силистра

-карта на лице с бежански статут
-карта на лице с хуманитарен статут