ОД на МВР – Смолян

– издаване на свидетелство за управление на МПС